Dirigent.io Uslovi Korišćenja

Februar 2016

Dirigent.io ("Dirigent.io") ("Dirigent") je proizvod napravljen od strane Digitaz Information Technology doo, u daljem tekstu "Digitaz", "Mi", "Nas" ili "Naše" kako je kad prikladno.

Ovi Uslovi utvrđuju Vaš pristup i upotrebu hostovane ili klaud aplikacije (trenutno nazvani "Dirigent.io Hosted Servisi" i "Dirigent.io Cloud"), komercijalno dostupni proizvodi za preuzimanje (trenutno nazvani "Dirigent.io Server" ili "Dirigent.io Remote Agent") ("Softver") zajedno sa povezanom dokumentacijom ("Dokumentacija"), druge usluge podrške ili održavanja i ostale usluge koji mogu biti u ponudi, a odnose se na Dirigent.io (sve zajedno, "Usluge") ponuđene od strane Digitaza.

Vi, krajnji korisnik ("Vi"), prihvatate sledeća pravila, uslove i druge politike, kao i izmene do kojih može doći s vremena na vreme (zbirno, "Uslovi" ili "Uslovi korišćenja") koristeći Dirigent.io usluge direkno ili klikom na dugme "Install" (ili slično) kada preuzmete Dirigent.io aplikaciju.

Kad god koristimo u ovim Uslovima “vi”, “vas”, “Korisnik”, ili sličan termin mislimo na osobu ili pravno lice koji pristupa i koristi Usluge. Ako pristupate i koristite Usluge u ime kompanije (recimo vašeg poslodavca) ili nekog drugog pravnog entiteta kog predstavljate i garantujete da imate pravo da vežete kompaniju ili drugo pravno lice ovim Uslovima.

Nalog

"Nalog" se odnosi na nalog kupljen od Dirigent.io u kome se nekoliko korisnika može kreirati. Da bi se naručilo, pristupilo ili primile neke od Usluga, možda ćete biti u obavezi da obezbedite tačne trenutne identifikacije, uključujući ispravnu email adresu, i druge informacije kao deo procesa registracije i/ili upotrebe Usluga.
Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti i bezbednosti vašeg naloga i lozinke, i odgovorni ste za aktivnosti koje se odvijaju na vašem nalogu. Morate ažurirati vaše informacije kako bismo mogli da vam šaljemo obaveštenja, izjave i druge informacije preko email-a ili vašeg naloga. Dirigent.io ne može i neće biti odgovoran ukoliko vi ne uspete da se uskladite sa ovim obavezama čuvanja bezbednosti vašeg naloga.

Ovlašćeni Korisnici

Ovlašćeni Korisnici su osobe koje direktno pristupaju Uslugama preko online pristupa, ili individualni korisnici koji su ovlašćeni sa vaše strane da koriste Usluge preko njihove identifikacije i lozinke koje dobiju od vas i za osobe koje ste platili sve troškove. Dirigent.io vam dozvoljava da imate više tipova ovlašćenih korisnika, u kom slučaju obaveze plaćanja i dobijenih usluga mogu da variraju u odnosu na tip korisnika. Ovlašćeni korisnici mogu biti vaši zaposleni, predstavnici, konsultanti, saradnici, agenti ili treća lica koje rade za vaše dobro i u vaše ime. Možete povećati broj Ovlašćenih korisnika koji mogu da pristupaju vašoj Dirigent.io instanci tako što ćete promenoti vašu Narudžbinu, ili, u nekim slučajevima direktnom promenom korisnika. U svakoj situaciji morate platiti troškove povećanog broja Ovlašćenih Korisnika. Vi ste ogovorni da se svi Ovlašćeni Korisnici pridržavaju ovih Uslova.

Narudžbine

Dirigent.io procedura poručivanja i dokumentacija ili proces naručivanja (“Narudžbina”) će sadržati vašu autorizovanu oblast primene za Usluge, koje mogu da obuhvataju:
(a) broj i tip Ovlašćenih Korisnika (kao što je definisano u nastavku teksta),
(b) broj licenci, kopija ili instanci (za softver),
(c) broj Remote Agent ili drugih konekcija,
(d) prostor za skladištenje podataka ili kapacitet (za Hosted Usluge), ili
(e) druga ograničenja ili naplative jedinice (kako je primenjivo, the “Oblast Primene”).
Termin “Narudžbina” takođe uključuje sve primenjive Usluge, obnovu Podrške i Održavanja, ili kupovine koje izvršite da biste proširili i povećali Oblast Primene.

Prihvatljiva Pravila Korišćenja

Vi se obavezujete da:
(a) da budete odgovorni da vi i vaši Ovlašćeni Korisnici budete u skladu sa ovim Uslovima Korišćenja, uključujući i Politiku Fer Upotrebe;
(b) da budete samostalno odgovorni za tačnost, kvalitet, integritet i legalnost Vaših Podataka i načina na koji ste stekli ili generisali Korisnički Sadržaj;
(c) upotreba komercijalno razumnih mera da se spreči neovlašćen pristup ili korišćenje Usluga, uključujući čuvanje vaših lozinki, korisničkih imena poverljivim i ne dozvoljavanje pristupa trećim licima i upotrebe Vašeg korisničkog imena, lozinke, ili naloga za Usluge;
(d) da budete isključivo odgovorni za sve aktivnosti sprovedene preko vašeg naloga u vezi sa Uslugama;
(e) odmah obavestite Dirigent.io ako saznate ili sa razlogom sumnjate da postoje brige po bezbednost podataka, uključujući bilo kakav gubitak, krađu, ili neautorizovano objavljivanje ili upotrebu vaših (ili bilo kojih Ovlašćenih Korisnika) korisničkih imena, lozinke, ili naloga;
(f) korišćenja Servisa samo u skladu sa zakonima i zakonskim propisima;
(g) u potpunosti da poštujete primenjive uslove servisa trećih lica koje koristite ili im pristupate u vezi sa vašom upotrebom Usluga.
Vi se obavezujete da nećete:
(i) iznajmljivati, zakupljivati, reprodukovati, modifikovati, adaptirati, praviti izvedene radove, distribuirati, prodavati, sublicencirati, prenositi, ili omogućiti Usluge dostupnim bilo kome sem vašim Ovlašćenim Korisnicima;
(ii) koristiti Usluge radi koristi trećih lica;
(iii) incorporirati Usluge u proizod ili usluge koje vi pružate trećim licima;
(iv) prodaja, zamena, ili drugačija predaja vaših Naloga drugim licima;
(v) mešanje sa mehanizmom licenci Usluga ili drugačije zaobilaženje mehanizama u Uslugama koji su namenjeni da ograniče vaše korišćenje;
(vi) korišćenje Usluga da pohranjujete ili primate bilo kakav sadržaj, uključujući Vaše Podatke, koji mogu da krše prava, klevete, prete, štete, ili su na drugi način protv-pravni ili nezakoniti, uključujući bilo koji sadržaj koji krši intelektualnu svojinu, privatnost, prava javnosti, ili druge zakone, ili slanje neželjne pošte ili druge neželjne poruke koje su u suprotnosti sa važećim zakonom;
(vii) priložiti ili primiti Usluge bilo podatake, dokumente, softvere, ili link koji sadrži ili preusmerava ka virusu, Trojanskom konju, crvu, ili ka drugim štetnim komponentama;
(viii) pokušaj da se uradi reverzni inžinjering, rastaviljanje, hakovanje, onesposobljavanje, mešanje, rastavljanje, kopiranje, ili narušavanje integriteta ili performansi Usluga, ili podataka trećih lica sadržanih u tome (osim u meri u kojoj su takva ograničenja zabranjena važećim zakonom);
(ix) ukloniti ili učiniti nejasnim neke vlasničke ili druge zapise sadržane u nekim Uslugama;
(x) javno raširiti informacije u vezi sa performansama Usluga;
(xi) pristupiti Uslugama u cilju da se naprave konlurentski proizvodi ili usluge, ili kopije bilo koje ideje, karakteristike, funkcije, ili grafike Usluga;
(xii) mešanje ili narušavanje integriteta ili performansi Usluga ili sadržanih podataka;
(xiii) pokušaj da se zadobije neovlašćeni pristup Uslugama ili povezanih sistema ili mreža; ili (xiv) autorizacija, dozvola, ili ohrabrivanje trećih lica da urade nešto od navedenog.

Proizvodi i Usluge Trećih Lica

Vi potvrđujete da Usluge mogu omogućiti ili olakšati vaš pristup, ostvariti interakciju, i/ili kupovinu usluga od trećih lica preko web-sajtova i aplikacija (zbirno, "Usluge Trećih Lica"). Kada pristupate Uslugama Trećih Lica, to činite na sopstveni rizik. Upotreba Usluga Trećih Lica je uslovljena isključivo uslovima koriščenja Trećih Lica (i vi ih se morate pridržavati), i svi ugovori i transakcije koje nastanu preko Usluga Trećih Lica, su između vas i relevantnih Trećih Lica, a ne Dirigent.io. Dirigent.io ne predstavlja i neće imati odgovornost i obaveze u vezi sa sadržajima ili upotrebom, ili prepiskom, bilo kojih Usluga Trećih Lica ili završenih transakcija i ugovora na koje pristanete sa bilo kojim trećim licem.

Prava Softverske Licence

Kao predmet uslova korišćenja ovog Dogovora, Dirigent.io vam daje ne-ekskluzivnu, ne-sublicensirajuću i neprenosivu licencu da instalirate i da koristite softver tokom koje važi termin licence. Termin svake licence (“Termin Licence”) će biti naveden u Vašoj Narudžbini. Vaš Termin Licence će se završiti nakon isteka Ugovora, čak i kad je navedeno “neprekidna” ili ako datum isticanja nije naveden u Narudžbini. Program zahteva ključ licence da bi program funkcionisao, koji će biti isporučen kao što je opisano u "Sekcija Isporuke".

Broj Softverskih Instanci

Za svaku softversku licencu koju kupite, možete da instalirate jednu instancu softvera na sistem koji posedujete ili održavate ili je omogućen od strane trećih lica - dokle god ste vi odgovorni za njihovo usklađivanje sa uslovima korišćenja ovog Ugovora, osim kada je drugačije navedeno u vašoj Narudžbini.

Pristupanje Hostovanim Uslugama

Kao predmet uslova korišćenja ovog Ugovora, Dirigent.io vam daje ne-ekskluzivno pravo da pristupate i da koristite Hostovane Usluge tokom trajanja Pretplaćenog Termina (kao što je u nastavu definisano) u skladu sa ovim Ugovorom. Dirigent.io nudi klijentski program kao što je Remote Agent ili desktop ili mobilna aplikacija za Hosted Usluge, i vi možete da koristite takav softver samo sa Hosted Uslugama, kao predmet uslova korišćenja ovog Ugovora. Vi potvrđujete da su naše Hosted Usluge online, bazirani na pretplati i da možemo napraviti izmene Hosted Usluga sa vremena na vreme.

Obnova i Pretplaćeni Termin Hosted Usluge

Hosted Usluge se nude na bazi pretplaćivanja za određen termin napomenut na vašoj Narudžbini (“Pretplaćeni Termin”). Sve pretplate će se automatski obnoviti za period koji je jednak vašem inicijalnom Terminu Preplate (i Vi ćete biti zaduženi za trenutnu stopu) osim u slučaju da otkažete pretplatu preko svog Dirigent.io naloga, osim ako je drugačije navedeno u vašoj Narudžbini. U slučaju da otkažete, Vaša pretplata će biti obustavljena na kraju perioda naplate, ali nećete imati prava na bilo kakve kredite ili refundiranje za iznos obračunat ili plaćen pre obustave.

Hosted Usluge Autorizacija

Morate obezbediti da svi Ovlašćeni Korisnici čuvaju svoje korisničko ime i lozinke za Hosted Usluge strogo poverljivim i da ne dele takve informacije sa neovlašćenim osobama. Korisnička imena su odobrena za isključivo na ime i prezime osobe i ne mogu da se dele. Vi ste zaduženi za sve akcije koje se odnose na vaš nalog i lozinke, i vi pristajete da smesta obavestite Dirigent.io za bilo koje neautorizovano korišćenje za koje saznate.

Vaši Podaci u Hosted Uslugama

“Vaši Podaci” (“Vaši Podaci” ili "Korisnički Sadržaj") znači bilo koji podaci, sadržaj, kod, video, slike ili drugi materijali bilo kog tipa koje priložite, submit-ujete ili na drugi način primite do ili preko Hosted Usluga. Vi ćete zadržati sva prava, naslov i interes u i ka Vašim Podacima u formu koja je obezbeđenja od strane Dirigent.io. Kao predmet uslova korišćenja ovog Ugovora, vi ovim dajete Dirigent.io ne-ekskluzivno, širom sveta, bez nadoknade, pravo da:
(a) sakuplja, koristi, kopira, čuva, prenosi, modifikuje i pravi izvedene radove Vaših Podataka, u svakom slučaju isključivo do neophodnih granica da obezbedi važeće Hosted Usluge vama i
(b) za Hosted Usluge koji vam omogućavju da delite Vaše podatke ili da reagujete sa drugim ljudima, da distribuiraju i javno rade i prikazuju Vaše Podatke kao vi (ili Vaši odobreni Korisnici) directno ili omoguće kroz Hosted Usluge. Dirigent.io može takođe da se prikaže kroz Vaš nalog ili instancu u cilju da se odgovori na vaš zahtev za podršku.

Bezbednost Hosted Usluga

Dirigent.io implementira bezbednosne procedure da bi pomogao da vrši zaštitu Vaših Podataka od napada na bezbednost. Ipak, vi razumete da korišćenje Hosted Usluga obavezno uključuje prenošenje Vaših Podataka preko mreže koje ne poseduje, ne održava ili ne kontrolišemo mi, i mi nismo odgovorni za bilo koji gubitak Vaših Podataka, izmenu, presretanje ili čuvanje preko takvih mreža. Mi ne možemo garantovati da su naše bezbedonosne procedure uvek bez greške, da će prenos Vaših Podataka uvek biti bezbedan ili da neovlašćena treća lica neće biti u mogućnosti da ugroze naše mere bezbednosti ili mere bezbednosti naših provajdera usluga.

Ograničenja Prostora za Skladištenje Podataka u Hostovanim Uslugama

Mogu postojati ograničenja prostora za skladištenje koje se povezuju sa Hosted Uslugama. Ova ogrničenja su navedene u opisu usluga na našim web-sajtovima ili u Dokumentaciji za specifične Hosted usluge. Dirigent.io zadržava pravo da naplati troškove dodatnog prostora za skladništenje podataka ili da naplati troškove prekoračenja u skladu sa planovima na web-sajtu. Možemo nametnuti nove, ili modifikovati postojeća ograničenja prostora za skladištenje podataka za Hosted Usluge u bilo kom trenutku prema našem nahođenju, sa ili bez prethodnog obaveštenja.

Odgovornost za Vaše Podatke na Hostovanim Uslugama

Vi se obavezujete da ćete obezbediti da vaša upotreba Hostovanih Usluga i svi vaši Podaci budu u svakom trenutku u skladu sa našim Prihvatljivim Politikama Korišćenja i svim važećim lokalnim, državnim, federalnim i internacionalnim zakonima i regulativama (“Zakoni”). vi se izjašnjavete i garantujete da:
(i) ste dobili sva neophodna prava, dopuste i dozvole da snabdevate sve vaše Podatke na Dirigent.io i da dajete prava koja su odobrena Dirigent.io u ovom ugovoru i
(ii) prenos i korišćenje vaših Podataka od strane Dirigent.io ovlašćeno sa vaše strane u ovom Ugovoru ne krše bilo koje Zakone (uključujući bez ograničenja one povezane za kontrolu izvoza i elektronsku komunikaciju) ili prava bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja sva prava intelektualne svojine, prava na privatnost, ili prava javnosti, i da bilo kakva upotreba, čuvanje i obelodanjivanje odobrena ovde nije konzistentna sa važećim pravima privatnosti.
Osim obavezama bezbednosti koje su navedene pod "Sekcija Bezbednosti", Dirigent.io ne snosi odgovornost ni obaveze za vaše Podatke, i vi ćete isključivo biti odgovorni za vaše Podatke i za posledice njihovog korišćenja, skladištenja, ili prenosa.

Odšteta za Vaše Podatke na Hostovanim Uslugama

Vi ćete braniti, obeštetiti i smatrati nedužnim Dirigent.io od i protiv bilo kakvog gubitka, troška, odgovornosti ili oštećenja, uključujući advokatske troškove, za koje Dirigent.io postane odgovoran a koje proizilaze iz ili su povezane za neke tvrdnje povezane za vaše Podatke, uključujući ali ne ograničavajući se na tvrdnje Trećih Lica koje navode da su vaši Podaci, ili vaša upotreba Hostovanih Usluga narušavaju ovaj Sporazum, narušavaju ili neadekvatno predstavljaju prava intelektualne svojine Trećih Lica ili narušavaju važeći zakon. Ovo obeštećenje obaveze je predmet vašeg prijema:
(i) brzo pismeno obaveštenje što je tvrdnja (ali u bilo kom slučaju dovoljno vremena za vas da odgovorite bez predrasuda);
(ii) ekskluzivno pravo da kontrolišete i usmeravate istragu, odbranu, ili nagodbu; i
(iii) sve razumne neophodne saradnje Dirigent.io na vaš trošak.

Uklanjanje i Suspendovanje u Hostovanim Uslugama

Dirigent.io nema obavezu da nadgleda bilo koji sadržaj priložen na Hostovane Usluge. Ipak, ako mi smatramo da su takve radnje neophodne na osnovu vašeg kršenja ovog Sporazuma ili kao odgovor da zahteve da to uklonimo koje primimo na osnovu naših smernica za Izveštavanje Autorskih Prava (Reporting Copyright) i kršenja Zaštitnih Znakova (Trademark Violations), mi možemo:
(1) ukloniti Vaše Podatke sa Hostovanih Usluga, ili
(2) suspendovati vaš pristup Hostovanim Uslugama.
Mi ćemo vas obavestiti ukoliko preduzmemo ove mere i dati vam razumnu šansu da ispravite prekršaj, ali ako vaši postupci narušavaju funkcionidanje Hostovanih Usluga ili druge korisnike, mi možemo odmah suspendovati vaš pristup bez prethodnog obaveštenja. Vi ćete i dalje biti u obavezi plaćanja za Hostovane Usluge tokom perioda suspendovanja. Mi ne snosimo odgovornost za uklanjanje ili brisanje Vaših Podataka ili suspendovanje vašeg pristupa ka Hostovanim Uslugama kao što je opisano u ovom odeljku. Mi možemo ukloniti ili obrisati Vaše Podatke u razumanom vremenskom periodu nakon prekida vašeg Pretplatnog Perioda.

Podrška i Održavanje Hostovanim Uslugama

Dirigent.io će pružati usluge podrške i održavanja za Dirigent.io tokom perioda za koji imate plaćene važeće troškove. Podrška i održavanje će biti pruženi na nivou podrške i tokom termina koji je naveden na vašoj Narudžbini. Usluge podrške i održavanja mogu biti izmenjeni od strane Dirigent.io sa vremena na vreme kao odraz procesa unapređivanja ili izmena. Podrška i održavanje za softer uključuju pristup Novim Izdanjima, ako i kad su dostupne. Dok imate podršku možete koristiti svako Novo Izdanje koje vam učinimo dostupnim, na isti način na koji koristite softver, i Nova Izdanja su uključena u definiciju softvera u tom slučaju. “Nova Izdanja” predstavljaju popravke grešaka, pečevi (patch), veća ili manja izdanja, ili bilo koje druge izmene, poboljšanja, ili modifikacije softvera koje načinimo komercijalno dostupnim.

Fer Politika Korišćenja

Dirigent.io može suspendovati vaš pristup Hostovanim Uslugama za zloupotrebu koja ometa pružanje Usluga za vas i/ili drugim Dirigent.io korisnicima.

Instrukcije Isporuke Licence i Prijave

Mi ćemo isporučiti važeće licence (u slučaju softvera) ili instrukcije za Prijavu (Sign In) (u slučaju Hostovanih Usluga) na email adrese koje su navedene u Vašoj narudžbini kad primimo uplatu. Sve isporuke pod ovim Ugovorom će biti elektronske. Da bi se izbegli nesporazumi, vi ste odgovorni za instalaciju softvera, i vi potvrđujete da Dirigent.io nema drugih obaveza nakon što je vam isporuči licencu.

Besplatne Usluge

Možemo vam ponuditi Usluge Dirigent.io Usluge bez naplate, uključujući besplatne naloge, probno koršćenje, i pristup Beta Verzijama kao što je definisano u (“Besplatne Usluge”). Vaša upotreba Besplatnih Usluga je predmet dodatnih uslova korišćenja koja navedemo i važi isključivo za period koji mi odredimo. Ne smete da koristite Besplatne Usluge za kompetitivnu analizu ili u slične svrhe. Možemo obustaviti vaše pravo da koristite Besplatne Usluge bilo kada i iz bilo kog razloga prema našem nahođenju, bez odgovornosti prema vama. Vi razumete da bilo koja pred-izdanja i beta proizvodi koje vam učinimo dostupnim (“Beta Verzije”) se još uvek razvijaju, možda ne rade ili su nepotpune i verovatno sadrže više grešaka nego ostale dostupne usluge . Ne obećavamo da će Beta Verzije ikad biti dostupne. Do krajnje mere do koje nam omogućavaju važeći zakoni, mi se odričemo svih obaveza i odgovornosti za Besplatne Usluge, uključujući Podršku i Održavanje, garancije, i obaveze odštete.

Plaćanje

Vi ste saglasni da plaćate sve troškove u skladu sa svakom vašom Narudžbinom. Ako nije drugačije naglašeno u vašoj Naruđbini, svi iznosi se ne mogu refundirati, otkazati, kreditirati i vi ćete pune iznose platiti u Eurima u vreme poručivanja. Prilikom plaćanja, vi potvrđujete da se ne oslanjate u budućnosti na dostupnost nekih Usluga osim onih u Termin Licence ili Pretplaćeni Termin ili neke nadogradnje Usluga ili buduća poboljšanja. Ako dodate Ovlašćene Korisnike tokom Termina Licence ili Pretplaćenog Termina, mi ćemo vam naplatiti za povećan broj korisnika u skladu sa tada važećim tarifama naplate u sledećem obračunu. Vi se saglasni da možemo da vam pošaljemo fakturu ili da zadužimo vašu kreditnu kartcu za obnovu, dodatne korisnike, i neplaćene troškove kako je primenjivo. Ako verujete da vaša faktura nije tačna, morate nas kontaktirati u roku od trideset (30) dana od datuma fakture koja sadrži sporni iznos i imate pravo da dobijete prilagođenu cenu ili kredit.

Porezi

Dirigent.io naplate su oslobođene poreza, dažbina ili carina nametnutih od strane nadležnog organa za poreze, i vi ćete biti odgovorni za plaćanje svih takvih poreza, dažbina ili carina, izuzimajući isključivo srpske poreze prihode Dirigent.io.

Prava Intelektualne Svojine i Povratne Informacije

Dirigent.io je dostupan sa ograničenom licencom ili na bazi pristupa, i prava posedovanja se ne prenose na vas. Dirigent.io i davaoci licence imaju i zadržavaju sva prava, ime i interes, uključijući sva prava intelektualne svojine, u i do Usluga (uključujući sve Besplatne Usluge), njihov “izgled i osećaj”, neke i sve povezane ili osnovne tehnologije, predlozi, ideje, zahtevi za poboljšanja, povratne informacije, preporuke ili druge informacije dostavljene sa vaše strane ili nekog drugog lica u vezi sa Uslugama. Sa vremena na vreme, možete se opredeliti da date komentare, informacije, pitanja, podatke, ideje, opise procesa, ili druge informacije Dirigent.io. Mi možemo slobodno da koristimo, kopiramo, objavimo, licenciramo, distribuiramo i iskoristimo bilo koje povratne informacije na bilo koji način i bez ikakvih obaveza, poreza ili ograničenja bazirana na pravima intelektualne svojine ili druga prava.

Termin i Istek

Ovaj sporazum važi dokle god imate aktivan Termin License ili Pretplaćeni Termin (“Termin”), osim ako nije ranije prekinut u skladu sa uslovima ovog Sporazuma. Obe strane mogu prekinuti ovaj Sporazum pre isteka Termina ako druga strana materijalno prekrši bilo koje od uslova ovog Sporazuma i ne nadoknadi prekršeno nakon trideset (30) dana od prijema pisanog obavešenja o prekršaju. Obe strane mogu prekinuti ovaj Sporazum pre isteka Termina ako druga strana prestane sa radom, objavi bankrot, ili postane nesolventna ili na drugi način ne može da ispoštuje svoje finansijske obaveze. Vi možete da prekinete ovaj Sporazum u bilo kom trenutku uz prethodno najavljivanje Dirigent.io, ali nećete imati nikakva prava kredita, refundiranja kao posledica prestanka zbog pogodnosti za pretplaćeni ali nekorišćen softver, pretplate na Hostovane Usluge, ili Podršku i Održavanje. Kad Sporazum istekne, vi i vasi Ovlašćeni Korisnici nećete više imati prava da koristite ili pristupate Uslugama, ili neke druge informacije ili materijali koje vam načinimo dostupnim prema ovom Sporazumu.

Garancija i Odricanje

Osim kad je izričito navedeno u ovom Sporazumu, Dirigent.io i njegove pridružnice i partneri i davaoci licenci, ne čine ekplicitne ili implicitne garancije bilo koje vrste prema Dirigent.io Uslugama uključujući, bez ograničenja, garancije imena, bez prekršaja, prodajnosti ili pogodnosti za određene svrhe. Dirigent.io Usluge i web-sajt su ponuđeni po principu "KAKO JESTE" ("AS IS") i "KAKO JE DOSTUPNO" ("AS AVAILABLE"). Rizik kvaliteta i performansi po korisnika Usluga je na vama. Dirigent.io ne garantuje da će Usluge zadovoljiti vaša očekivanja ili zahteve ili da će usluge biti bez prekida, na vreme, ili bez grešaka uključujući greške i propuste u pružanju Dirigent.io Usluga.

Ograničenje Odgovornosti

NI U JEDNOJ SITUACIJI DIRIGENT.IO NEĆE BITI ODGOVORAN PREMA VAMA ZA BILO KAKVE GUBITKE PRIHODA, ZARADE, GUBITKA POSLA, GUBITAK KORIŠĆENJA PODATAKA, ZASTOJ U POSLU, ILI ZA INDIREKTANE, NAROČITE, PRIMERNE, SLUČAJNE, KAZNENE, ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE BILO POD OVIM SPORAZUMOM ILI DRUGAČIJE, ČAK I AKO STE OBAVEŠTENI NA MOGUĆNOST DOLAŽENJA DO TAKVIH GUBITAKA. TAKOĐE SE ODRIČETE BILO KOJIH ZAHTEVA U VEZI SA IZVRŠAVANJEM ILI NEIZVRŠAVANJA OD STRANE DIRIGENT.IO NA OSNOVU ILI NA DRUGI NAČIN U VEZI SA PREDMETOM OVOG SPORAZUMA ILI ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG BILO KOG RAZLOGA I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE, POD SPORAZUMOM ILI OBAVEZAMA, BEZ OGRANIČENJA, NEMARA I PREKRŠAJA. U SLUČAJU DA SUD ZABRANJUJE OBIM TAKVOG ODRICANJA, JEDINO REŠENJE ĆE BITI STVARNE ŠTETE DO IZNOSA KOJI STE PLATILI DIRIGENT.IO ZA DIRIGENT.IO USLUGE ILI SOFTVER TOKOM TRI (3) MESECA PRE DATUMA NA KOJI SU OPTUŽBE PROTIV DIRIGENT.IO USLUGA NASTALE.

Prava Javnosti

U našim promotivnim materijalima vas možemo predstaviti kao Dirigent.io korisnika. U bilo kom trenutku možete zatražiti da prestanemo da radimo tako slanjem zahteva putem email-a ka Dirigent.io. Molimo vas da uzmete u obzir da nam može trebati do 30 dana da obradimo vas zahtev.

Poboljšanje Naših Usluga

Uvek težimo da poboljšamo Usluge i radi postizanja tog cilja, povremeno moramo izmeniti Usluge, meriti, analizirati, i skupljati podatke kako korisnici koriste naše Usluge, kao što je obrazac korišćenja i karakteristike naše baze korisnika. Mi čuvamo i koristimo analitičke podatke o korišćenju naših Usluga kao što je opisano u Politici Privatnosti.

Rešavanje Konflikta

U slučaju da dođe do spora ili potraživanja koja proizilaze ili su povezane sa ovim Sporazumom, sporazumne strane će se konsultovati i pregovarati međusobno i, prepoznajući njihove uzajamne interese, pokušaće da dođu do rešenja koje je zadovoljavajuće za obe strane. Za sve eventualne sporove između koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje, nadležan je sud u Beogradu.

Važeći Zakon

Ovi Uslovi predstavljaju kompletan sporazum za predmet koji je u pitanju. Uslovi i veza između vas i Dirigent.io će biti određena zakonima u Republici Srbiji bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

Odricanje i Razdvojivost Uslova

Neupeh Dirigent.io da primeni ili podstakne bilo koje pravo ili odredbe se neće smatrati odricanjem tih prava ili odredbi. Ako se neke odredbe ovog Sporazuma smatraju neprimenjivim, takve odredbe će biti izmenjene u meri koja je neophodna da bi bila primenjiva.

Viša Sila

Dirigent.io neće biti odgovoran za neuspeh ili odlaganja izvršavanja svojih obaveza kao rezultat nekih uslova nad kojima nema kontrolu, uključujući ali se ne ograničavajući na, državne akcije, terorističke napade, zemljotrese, vatre, poplave i druge prirodne nepogode, uslove rada, nedostatke energije, i smetnje i prekidi Interneta.

Zastarevanje

Slažete se da, bez obzira na uredbe ili zakone koji govore suprotno, sva potraživanja ili povodi za tužbe koje proizilaze ili su povezani sa upotrebom Dirigent.io Usluga ili Uslova moraju biti podnete u roku od jedne (1) godine nakon što su takve tvrdnje ili tužbe nastale ili će biti zauvek zabranjeni.

Otkrivanje Informacija

Dirigent.io može da obezbedi informacije kao odgovor na punovažni pravni proces, kao što je sudski poziv, nalog za pretres i sudski nalog, ili da ustanovi ili primeni svoja legalna prava ili odbranu protiv pravnih zahteva. Dirigent.io neće biti odgovoran za bio koju upotrebu ili otkrivanje informacija takvim Trećim Licima.

Izuzeci i Ograničenja

Primena Convencije Ujedinjenih Nacija za Ugovore za Internacionalnu Prodaju Dobara (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) je izričito isključena. Bilo koji zakon ili regulativa koja omogućava da jezik ugovora mora biti tumačen protiv konstruktora se neće primenjivati na ove uslove i odnose. U slučaju da nadležnost ne dozvoljava izuzeće pojedinih garancija ili uslova ili ograničenja ili isključenje odgovornosti, samo gore navedena ograničenja koja su pravosnažna u vašoj nadležnosti će se primenjivati na vas i na Dirigent.io odgovornost koja će biti ograničena do maksimuma koji dozvoljava zakon.

Opšte Informacije

Nijedna sporazumna strana neće biti odgovorna prema drugoj zbog zastoja ili neuspeha da se izvrše obaveze ovog Sporazuma (osim za neuspeh da se plate troškove) ako kašnjenje ili neuspeh nastane zbog nepredviđenih događaja koji su izvan razumno očekivane kontrole sporazumne strane u pitanju, kao što su napadi, blokade, rat, teroristička dela, pobune, prirodne katastrofe, kvar ili smanjenje struje ili telekomunikacija ili mreže za prenos podataka ili usluga, ili odbijanje licence od strane vladinih agencija. Ovaj Sporazum je ceo sporazum između vas i Dirigent.io koji se odnosi na Usluge i zamenjuje sva pređašnje ili privremene usmene ili pisane komunikacije, ponude i prikazi u pogledu Usluga ili bilo koji predmet koji je obuhvaćen ovim Sporazumom. Ako se neka odredba ovog Sporazuma smatra nevažećom, neispravnom, neprimenjivom ili nelegalnom, ostale odredbe su i dalje na snazi. Ovaj Sporazum ne smete da modifikujete ili izmenite bez naše pismene saglasnosti (koja može biti po našem nahođenju bez ikakve obaveze za objašnjenjem). Kako se ovde koristi, obuhvata (i varijante istog značenja) znači "obuhvata bez ograničenja” (i varijante istog značenja). Zastoj ili neuspeh da se izvrše obaveze oštećene strane u ovom Sporazumu u ostvarivanju bilo kojih prava, moći ili privilegija u nastavku će funkcionisati kao odricanje istih, niti će ijedna ili delimično ostvarivanje istih isključiti bilo koji drugi ili dalje vršenje istih ili ostvarivanje nekih prava, moći ili privilegije istih na prava i pravičnosti. Sporazumne strane su nezavisni potpisnici. Ovaj Sporazum neće biti tumačen kao predstavnik ili kao partner druge ili da napravi neku drugu formu pravnog udrženja koji može da daje ekplicitna ili implicitna prava, moć ili autoritet da nametne dužnosti ili obaveze drugoj strani.

Izmene i Obaveštenja

Možemo izmenjivati ove Uslove u budućnosti i možemo da obezbednimo obaveštenja, ukljlučujući izmene u Uslovima, preko email-a, pošte, ili objave preko Dirigent.io Usluga. Vi ćete moći da pronađete trenutnu verziju ovog sporazuma u odelju Uslovi Dirigent.io web-sajta. Ako tokom revizije dođe do značajnog smanjenja vaših prava, mi ćemo koristiti razumne mere da vas obavestimo tako što ćemo poslati email kontakt osobi koju navedete na Narudžbini, na našem blogu, preko vašeg Dirigent.io naloga, ili u sam softver. Ako modifikujemo ugovor tokom vašeg Termina Licence ili Pretplaćenog perioda, izmenjene vezije će stupiti na snagu na vaš sledeći period produženja licence, termin Podrške i Održavanja, ili Pretplaćenog perioda, kako je primenjivo. U ovom slučaju, ako se protivite izmenama Sporazuma, kao vaš isključiv pravni lek, vi možete da se odlučite da ne produžite, uključujući otkazivanje zakazanih termina za automatsku obnovu. Što se tiče besplatnih Usluga, prihvatanje izmenjenog Sporazuma je neophodno da biste nastvili da koristite Besplatne Usluge. Sva obaveštenja ovog Sporazuma moraju biti navedena u pisanoj formi. Naša obaveštenja vama će biti data prvog radnog dana nakon što ga pošaljemo. Vaša obaveštenja nama će se razmatrati tek kad ih primimo. Pitanja u vezi ovih Uslova Korišićenja i/ili planova i naplate Dirigent.io treba da se pošalju poštom na Dirigent.io Information Technology doo, Laze Nancica 2, Novi Sad, Srbija.

ne da