Uslovi Korišćenja

Jun 1. 2020

 

"Dirigent.io" ("Dirigent") je softverski proizvod napravljen od strane Digitaz Information Technology doo, u daljem tekstu "Digitaz", "Mi", "Nas" ili "Naše" kako je kad prikladno.

Ovi Uslovi Korišćenja ("Uslovi") utvrđuju Vaš pristup i upotrebu naših Dirigent serverskih softvera, mobilnih aplikacija i Remote Agent-a (sve zajedno, "Softver"), cloud rešenja ("Dirigent Cloud"), softvera dostupnih putem veb stranice www.dirigent.io ("Veb stranica"), pratećih dokumentacija ("Dokumentacija") zajedno sa drugim uslugama podrške ili održavanja i ostalim uslugama koje mogu biti u ponudi, a odnose se na Dirigent (sve zajedno, "Usluge") pružane od strane Digitaza.

Vi, krajnji korisnik ("Vi") prihvatate sledeća pravila, uslove i druge politike, kao i izmene do kojih može doći sa vremena na vreme koristeći Dirigent usluge direktno ili klikom na dugme "Install" (ili slično) kada preuzmete Dirigent softver.

Kad god u ovim Uslovima koristimo “vi”, “vas”, “Korisnik”, ili sličan termin, mislimo na osobu ili pravno lice koje pristupa i koristi Usluge. Ako pristupate i koristite Usluge u ime kompanije, u ime vašeg poslodavca ili nekog drugog pravnog entiteta kojeg vi predstavljate, garantujete da imate pravo da obavežete kompaniju ili drugo pravno lice ovim Uslovima.

Uslovi stupaju na snagu od momenta kada izrazite saglasnost sa Uslovima klikom na "I agree" (ili nekim sličnim dugmetom ili "checkbox"-om) kada poručujete, instalirate Softver ili pristupate i koristite Dirigent Cloud usluge, šta god da ste počeli da koristite prvo (Datum Stupanja na Snagu). Uslovi ne moraju da sadrže potpis da bi bili obavezujući. Za Besplatne Usluge, vi takodje pokazujete saglasnost sa Uslovima tako što pristupate ili koristite odgovarajuće Besplatne Usluge.

Nalog

"Nalog" označava nalog kupljen od Digitaza u kom može biti kreirano više Korisnika. Da bi ste mogli da poručite, pristupate ili primate bilo kakve Usluge, možda će biti potrebno da pružite trenutne i tačne lične podatke, uključujući važeću email adresu i ostale informacije koje budu potrebne tokom procesa registracije i/ili korišćenja Usluga. Vi ste odgovorni za poverljivost i bezbednost vašeg naloga i lozinke, i odgovorni ste za sva dešavanja unutar vašeg naloga. Takodje, morate ažurirati vaše lične podatke kako bi smo bili u mogućnosti da vam šaljemo obaveštenja, izjave i druge potrebne informacije preko email-a ili putem vašeg naloga. Digitaz ne može i neće biti odgovoran za vaše neispunjavanje ove sigurnosne obaveze.

Ovlašćeni Korisnici

"Ovlašćeni Korisnici" ("Korisnik", "Korisnici") su pojedinci koji direktno pristupaju Uslugama putem online prijave ili pojedinačni korisnik ovlašćen od strane vas da koristi Usluge koristeći njegove lične podatke i lozinku dostavljene od strane vas i za koje ste platili potrebne troškove. Dirigent vam može dozvoliti da odredite više vrsta Korisnika, u kom slučaju cena i funckionalnost mogu varirati u skladu sa vrstom Korisnika. Korisnici mogu biti vaši zaposleni, predstavnici, savetnici, izvodjači radova, agenti ili neke treće strane koje rade za vašu korist ili u vaše ime. Možete povećati broj Korisnika kojima je dozvoljen pristup vašem primerku Dirigenta tako sto ćete poručiti još, ili u nekim slučajevima, uraditi to direktno preko Usluga. U svim slučajevima, morate platiti troškove za povećan broj Korisnika. Vi ste odgovorni za usaglašavanje svih Korisnika sa Uslovima.

Porudžbine

Procedura poručivanja Dirigent Usluga ("Porudžbina") će definisati vaš ovlašćeni obim korišćenja Usluga, koji može sadržati:

 • broj i vrstu Ovlašćenih Korisnika (kao što je definisano iznad)
 • broj licenci, kopija i primeraka (za Softver)
 • broj konektora
 • skladištenje i kapacitet (za Cloud), ili
 • druge restrikcije ili osnovice za naplatu (kako je primenljivo, “Obim Korišćenja”).

Izraz "Porudžbina" takodje uključuje sve odgovarajuće Usluge, obnavljanje Podrške i Održavanja ili kupovine koje napravite da bi ste povećali ili unapredili vaš Obim Korišćenja.

Vaši Podaci

"Vaši Podaci" ("Vaši Podaci", "Sadržaj Korisnika") podrazumevaju bilo koji podatak, sadržaj, kod, video, slike ili drugi materijal bilo kog tipa koji otpremite, predate ili inače prenesete na ili preko Usluga. Zadržaćete sva prava na Vaše Podatke u formi u kojoj su dostavljene Uslugama. Podložno ovim Uslovima, ukoliko drugačije nije izričito navedeno, vi Nam dajete neekskluzivno svetsko pravo bez nadoknade da sakupljamo, koristimo, kopiramo, skladištimo, prenosimo, menjamo i pravimo izvedene radove od Vaših Podataka, u svakom slučaju isključivo u potrebnom obimu da bi smo vam pružili odgovarajuće Usluge. Mi takodje možemo pristupiti vašem nalogu ili primerku softvera da bi smo odgovorili na vaš zahtev za podršku.

Prava na Licencu

Podložno ovim Uslovima, Digitaz vam daje neekskluzivnu i neprenosivu licencu da instalirate i koristite Softver dok traje odgovarajući licencni termin u saglasnosti sa Uslovima. Termin svake Softverske licence ("Termin Licence") će biti određen u vašoj Porudžbini. Vaš Termin Licence će se završiti u slučaju bilo kog prekida ovih Uslova, čak i ako se ispostavi kao trajna ili ako rok isticanja nije definisan u vašoj Porudžbini. Softver zahteva licencni ključ da bi radio, a on će vam biti dostavljen kada se Softver bude instalirao po vašim uslovima.

Broj Primeraka

Ukoliko drugačije nije određeno u vašoj Porudžbini, za svaku Softversku licencu koju kupite, možete instalirati jedan (1) primerak Softvera na sisteme koje posedujete ili kojima upravljate vi ili jedan od vaših Ovlašćenih Korisnika.

Softverski Zahtevi i Postavka

Vi ste jedini odgovorni za osiguravanje da vaši sistemi ispunjavaju hardverske, softverske i sve druge sistemske zahteve za Softver kao što je navedeno u Dokumentaciji. Zahtevi uključuju zadovoljavajuću internet konekciju kao i savremeni operativni sistem za računare i mobilne uređaje. U koliko drugačije nije navedeno u vašoj Porudžbini ili zasebnim Uslovima podrške i održavanja, vi ste odgovorni za instalaciju softvera i mobilnih aplikacija i potvrdjujete da Dirigent nema daljne dostavne obaveze u odnosu na Softver nakon isporučenih licencnih ključeva.

Isporuka Licence i Login Upustva

Mi ćemo vam dostaviti odgovarajuće licencne ključeve (u slučaju Softvera) ili instrukcije za pristup (u slučaju Cloud Servisa) na email adresu navedenu u vašoj Porudžbini, nakon potvrde da ste uplatili sve važeće naknade. Sve dostave pod ovim Uslovima će biti obavljene elektronskim putem.

Korišćenje Dirigenta

Koristićete Dirigent da automatizujete vaše poslovne procese, digitalizujete vaše radno okruženje, optimizujete poslovne operacije i poboljšate saradnju unutar vaše organizacije.

Obavezujete se da ćete:

 • biti odgovorni za poštovanje Uslova od strane vas i vaših Ovlašćenih Korisnika;
 • biti jedini odogovorni za tačnost, kvalitet, integritet i legalnost Vaših Podataka kao i sredstava pomoću kojih ste stekli ili generisali korisnički sadržaj;
 • koristiti komercijalno razumne napore da sprečite neovlašćeni pristup ili korišćenje Usluga, uključujući čuvanje lozinke i korisničkog imena poverljivim kao i ne dozvoljavanje bilo kojoj trećoj strani da pristupi ili koristi vaše korisničko ime, lozinku ili nalog za Usluge;
 • biti isključivo odgovorni za sve aktivnosti sprovedene preko vašeg naloga u vezi sa Uslugama;
 • odmah obavestiti Dirigent ako postanete svesni ili opravdano sumnjate na bilo kakvo kršenje bezbednosti, uključujući bilo kakav gubitak, krađu ili neovlašćeno otkrivanje ili upotrebu vašeg (ili bilo kog Ovlašćenog Korisnika) korisničkog imena, lozinke ili naloga;
 • koristiti Usluge samo u skladu sa važećim zakonima i vladinim propisima;
 • se pridržavati svih važećih uslova Usluga Treće Strane na koje ste pretplaćeni ili im na drugi način pristupate u vezi sa vašim korišćenjem Usluga.
Obavezujete se da nećete:
 • iznajmljivati, zakupljivati, reprodukovati, modifikovati, prilagođavati, praviti izvedene radove, distribuirati, prodavati, podlicencirati, prenositi ili pružati Usluge dostupnim bilo kome drugom osim vašim Ovlašćenim Korisnicima;
 • koristiti Usluge u korist bilo koje treće strane;
 • uključiti bilo koje Usluge u proizvod ili uslugu koju pružate nekoj trećoj strani;
 • prodavati, trgovati ili na drugi način prenositi svoje Naloge drugoj stranci;
 • ometati bilo koji mehanizam licencnih ključeva u Uslugama ili na neki drugi način zaobići mehanizme u Uslugama namenjenim ograničavanju vaše upotrebe;
 • koristiti Usluge za čuvanje ili prenošenje bilo kog sadržaja, uključujući Vaših Podataka, koji su možda kršeći, klevetnički, preteći, štetni ili na neki drugi način zastrašujući ili nezakoniti, uključujući bilo koji sadržaj koji može prekršiti intelektualnu svojinu, privatnost, prava javnosti ili druge zakone, ili slanje neželjene pošte ili drugih nepoželjnih poruka koje krše važeći zakon;
 • otpremiti ili preneti iz Usluga bilo koje podatke, datoteke, softver ili link koji sadrže ili preusmeravaju na virus, Trojanskog konja, crva ili druge štetne komponente;
 • pokušavati obrnuti inženjering, dekompajliranje, hakovanje, onemogućavanje, ometanje, rastavljanje, kopiranje ili mešanje u integritet ili performanse Usluga ili podataka trećih lica sadržanih u njima (osim u meri u kojoj su ta ograničenja zabranjena važećim zakonom);
 • ukloniti ili prikrivati bilo kakva vlasnička ili druga obaveštenja sadržana u bilo kojim Uslugama;
 • javno širiti informacije u vezi sa performansama Usluga;
 • pristupiti Uslugama kako biste izgradili konkurentni proizvod ili uslugu, ili kopirali bilo koje ideje, funkcije, karakteristike ili grafike Usluga;
 • ometati ili narušavati integritet ili performanse Usluga ili podataka sadržanih u njima;
 • pokušavati da neovlašćeno pristupite Uslugama ili povezanim sistemima ili mrežama;
 • ovlašćivati, dozvoljavati ili ohrabrivati bilo koju treću stranu da učini bilo šta od navedenog.

Besplatne Usluge

Tronedeljnu probnu verziju možete da koristite potpuno besplatno sa kompletnim skupom funkcija. Molimo pogledajte odeljak "Planovi" na web stranici da biste pogledali dostupne Planove.

Možemo vam besplatno ponuditi Dirigent Usluge, uključujući besplatne naloge, probnu upotrebu i pristup Beta Verziji kao što je definisano u ("Besplatne Usluge"). Vaša upotreba Besplatnih Usluga podleže bilo kojim dodatnim uslovima koje mi navedemo i dozvoljena je samo za period koji mi odredimo. Ne možete da koristite Besplatne Usluge za konkurentne analize ili slične svrhe. Možemo ukinuti vaše pravo na korišćenje Besplatnih Usluga u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga bez obrazloženja i bez odgovornosti prema vama. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom odbacujemo sve obaveze ili odgovornosti u vezi sa Besplatnim Uslugama, uključujući bilo kakvu Podršku i Održavanje, garanciju, i odštetne obaveze.

Shvatate da su sva pred-izdanja i beta proizvodi koje stavljamo na raspolaganje ("Beta Verzije") još uvek u razvoju, te da mogu biti neoperativni ili nepotpuni i verovatno sadrže više grešaka nego generalno dostupne Usluge. Ne obećavamo da će sve Beta Verzije ikada biti dostupne.

Uslovi Pretplate

Trenutno nudimo Mesečne i Godišnje pretplatne planove. Nakon isteka besplatnog probnog roka, možete izabrati bilo koji od raspoloživih Planova, ili kontaktirati nas kako bismo vam pomogli u odlučivanju i kupovini.

Usluge Trećih Strana

Priznajete da vam Usluge mogu omogućiti ili pomoći da pristupite ili da komunicirate sa drugim uslugama treće strane ("Usluge Trećih Strana") preko Dirigent konektora ili Remote Agent-a. Kada pristupate Uslugama Treće Strane to činite na svoj rizik. Svako korišćenje Usluga Treće Strane regulisano je isključivo uslovima i odredbama Usluga Treće Strane (i vi ćete se pridržavati svih takvih uslova), i bilo koji drugi ugovor sklopljen ili bilo koja transakcija zaključena putem bilo koje usluge Treće Strane, je između vas i relevantne treće strane, a ne Digitaza. Digitaz ne zastupa i ne snosi nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa sadržajem, upotrebom ili prepiskom sa bilo kojom takvom Uslugom Trećih Strana ili bilo kojom drugom zaključenom transakcijom i bilo kojim ugovorom koji ste sklopili sa bilo kojom takvom trećom stranom.

Cena i Uslovi Plaćanja

Saglasni ste da platite ukupan novčani iznos u skladu sa svakom vašom Porudžbinom. Ako u vašoj Porudžbini nije drugačije navedeno, svi iznosi su bezpovratni, ne otkazivi i nekredibilni i platićete punu dinarsku protivvrednost iznosa u Evrima u trenutku poručivanja. Sve cene su predstavljene u Evrima bez važećih poreza, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Naknade za Uslugu naplaćuju se mesečno ili godišnje, unapred i u skladu sa svakom Porudžbinom. Slažete se da vam Digitaz može poslati fakturu za neplaćene novčane iznose, produženja i dodatne korisnike, prema potrebi. Ako vi smatrate da je faktura pogrešna, morate pismeno kontaktirati Digitaz u roku od 30 dana od datuma fakture koja sadrži sporan iznos da bi bila uzeta u razmatranje odgovarajuća korekcija ili primanje kredita.

U obavljanju plaćanja priznajete da se ne oslanjate na buduću dostupnost bilo koje Usluge izvan trenutnog Licencnog Termina ili Pretplatničkog Termina ili bilo koje nadogradnje Usluge ili poboljšanja funkcija. Ako povećate broj Ovlašćenih Korisnika tokom vašeg Licencnog Termina ili Pretplatničkog Termina, naplatićemo vam povećan broj Ovlašćenih Korisnika prema važećim cenama u vašem sledećem ciklusu naplate.

Ako Digitaz, podložan posebnim Uslovima, treba da vam pruži profesionalne usluge, poput prilagođavanja Usluga, prilagođenih izveštaja, obuke, instalacije ili pružanja bilo kakvog dodatnog posla ili dodatnih troškova zbog okolnosti za koje nismo odgovorni, takve usluge će biti naplaćene u skladu sa našim tadašnjim važećim cenovnikom profesionalnih usluga.

Porezi

Dirigent naknade su isključene od svih poreza, dažbina ili carina koje su nametnule poreske vlasti, a vi ćete biti odgovorni za plaćanje svih takvih poreza, dažbina ili carina, isključujući samo porez u Srbiji koji se zasniva potpuno na prihodu Dirigenta.

Pristanak Korisnika

Vi ćete biti jedini odgovorni za tačnost, kvalitet, integritet i zakonitost Vaših Podataka i sredstava pomoću kojih ste stekli ili generisali Korisnički Sadržaj.

Vlasništvo Intelektualne Svojine i Povratne Informacije

Dirigent je dostupan na ograničenoj licenci ili pristupu, i nikakvo pravo vlasništva se ne prenosi na vas. Dirigent i njegovi davaoci licenci imaju i zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese, uključujući sva prava intelektualne svojine, u i do Usluga (uključujući sve Besplatne Usluge), njihov „izgled i osećaj“, bilo koje i sve povezane ili osnovne tehnologije, predloge, ideje, zahteve za unapređenje, povratne informacije, preporuke ili druge informacije koje pružate vi ili bilo koja druga strana na koju se odnosi Usluga. Sa vremena na vreme možete da se opredelite da postavite komentare, informacije, pitanja, podatke, ideje, opise procesa ili druge informacije vezane za Dirigent. Mi možemo slobodno koristiti, kopirati, obelodaniti, licencirati, distribuirati i iskoristiti bilo kakve Povratne Informacije na bilo koji način bez ikakvih obaveza,autorskih prava ili ograničenja zasnovanih na pravima intelektualne svojine ili na neki drugi način.

Uslovi i Prekid

Ovi Uslovi su na snazi sve dok imate važeće Licencne Uslove ili Pretplatničke Uslove, osim ako ranije nisu raskinuti u skladu sa ovim Uslovima. Bilo koja strana može raskinuti ove Uslove pre isteka ovog Ugovora ako druga strana materijalno prekrši bilo koji od ovih Uslova i ne otkloni povredu u roku od trideset (30) dana nakon pismenog obaveštenja o kršenju. Bilo koja strana takođe može da raskine Uslove pre isteka ugovora ako druga strana prestane da posluje, proglasi stečaj ili postane nesolventna ili na neki drugi način ne može da ispunjava svoje finansijske obaveze. Možete da otkažete ove Uslove u bilo koje vreme sa obaveštenjem, ali nećete imati pravo na bilo koji kredit ili povrat sredstava kao rezultat ukidanja pogodnosti za unapred plaćeni ali nekorišćeni softver, pretplatu na Cloud usluge ili Podršku i Održavanje. Nakon što se Uslovi ukinu, vi i vaši ovlašćeni korisnici više neće imati pravo na upotrebu ili pristup bilo kojim Uslugama ili bilo kakvim informacijama ili materijalima koje vam napravimo dostupnim pod ovim Uslovima.

Garancija i Odricanje od Odgovornosti

Osim što je izričito navedeno u ovim Uslovima, Dirigent i njegove pridružnice, partneri i njegovi davaoci licenci, ne daju izričite ili podrazumevane garancije bilo koje vrste u pogledu Dirigent usluga, uključujući, bez ograničenje, garancije vlasništva, ne kršenje zakona, mogućnost prodaje ili podobnost za određenu svrhu. Dirigentne usluge i veb stranice su ponuđene po principu "KAKO JESTE" i "KAKO JE" dostupno. Ceo rizik kvaliteta i performansi korisnika Usluga je na vama. Dirigent ne garantuje da će se Usluge zadovoljiti vaša očekivanja ili zahteve ili da će usluge biti bez prekida, na vreme ili bez grešaka, uključujući bilo koje druge greške ili propuste u pružanju Dirigent usluga.

Ograničenje Odgovornosti

NI U JEDNOJ SITUACIJI DIGITAZ NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK PRIHODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLOVANJA, GUBITAK KORIŠĆENJA PODATAKA, PREKID POSLOVANJA ILI INDIREKTNE, POSEBNE, PRIMERNE, SLUČAJNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE BILO KOJE SU POD OVIM USLOVIMA ILI OSTALIM, ČAK I AKO STE OBAVEŠTENI NA MOGUĆNOST DOLAŽENJA DO TAKVIH GUBITAKA. TAKOĐE SE ODRIČETE BILO KOJIH ZAHTEVA U VEZI SA IZVRŠAVANJEM ILI NEIZVRŠAVANJEM OD STRANE DIRIGENTA NA OSNOVU ILI NA DRUGI NAČIN U VEZI SA PREDMETOM OVIH USLOVA ILI ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG BILO KOG RAZLOGA I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE, POD UGOVOROM ILI OBAVEZAMA, BEZ OGRANIČENJA, NEMARA I PREKRŠAJA. U SLUČAJU DA SUD ZABRANJUJE OBIM TAKVOG ODRICANJA, VAŠ JEDINI PRAVNI LEK BIĆE STVARNA ŠTETA DO IZNOSA KOJI STE VI STVARNO PLATILI DIGITAZU ZA DIRIGENT USLUGE ILI SOFTVER TOKOM TRI MESECA PRE DATUMA NA KOJI JE TUŽBA ZA DIRIGENT USLUGE NASTALA.

Rešavanje Konflikta

U slučaju bilo kakve polemike ili zahteva koji proizilaze iz ovih Uslova ili se odnose na njih, sporazumne strane će se savetovati i pregovarati jedna sa drugom i, prepoznajući njihove međusobne interese, pokušati da pronađu rešenje zadovoljavajuće za obe strane.

Važeći Zakon

Ovi Uslovi predstavljaju potpuni sporazum u vezi sa temom ovog Ugovora. Uslovi i odnos između vas i Digitaza biće regulisani zakonima Republike Srbije bez obzira na njihov sukob zakonskih odredbi.

Odricanje i Razdvojivost Uslova

Neuspeh Digitaza da primeni ili izvrši bilo koje pravo ili odredbu Uslova ne predstavlja odricanje takvog prava ili odredbe. Ako se bilo koja odredba ovog ugovora smatra neizvršljivom, takva odredba će biti promenjena samo u meri koja je neophodna da bi se ta odredba izvršila.

Viša Sila

Nijedna strana neće biti odgovorna drugoj za kašnjenje ili neispunjavanje bilo koje obaveze iz ovih Uslova (osim neplaćanja naknada) ako je kašnjenje ili neuspeh posledica nepredviđenih događaja koji su izvan granica razumne kontrole takve strane, poput štrajka, blokade, rata, terorističkog akta, nereda, prirodne katastrofe, strane vladine agencije.

Zastara

Slažete se da bez obzira na bilo koji statut ili zakon koji su u suprotnom, bilo koji zahtev ili razlog za radnju koji proističu iz ili u vezi sa korišćenjem Dirigent usluga ili Uslova moraju biti podneti u roku od jedne (1) godine nakon takvog zahteva ili razloga nastanka akcije ili će se zauvek zabraniti.

Otkrivanje Informacija

Digitaz može pružiti informacije kao odgovor na pravnosnažni postupak, poput sudskog poziva, naloga za pretres i sudskog naloga, ili uspostavlja ili ostvaruje svoja zakonska prava ili se brani od pravnih zahteva. Digitaz ne snosi odgovornost za bilo kakvu upotrebu ili otkrivanje takvih podataka od strane trećih lica.

Isključenja i Ograničenja

Svaki zakon ili propis koji predviđa da se jezik ugovora zasniva prema sastavljaču teksta se ne primenjuju na ove Uslove i odredbe. U slučaju da nadležnost ne dozvoljava isključenje određenih garancija ili uslova ili ograničavanje ili isključenje odgovornosti, na vas će se primeniti samo gornja ograničenja koja su zakonita u vašoj nadležnosti, a Digitaz odgovornost će biti ograničena na maksimalni nivo dozvoljen zakonom. Primena Konvencije Ujedinjenih Nacija o Ugovorima za Međunarodnu Prodaju Robe je izričito isključena.

Prava na Publicitet

U našim promotivnim materijalima vas možemo predstaviti kao Dirigent korisnika. U bilo kom trenutku možete zatražiti da prestanemo da radimo tako slanjem zahteva putem email-a Digitazu. Molimo vas da uzmete u obzir da nam može trebati do 30 dana da obradimo vas zahtev.

Poboljšanje Naših Usluga

Uvek nastojimo da poboljšamo naše Usluge i da bismo to učinili, potrebno je povremeno nadograditi naše Usluge za merenje, analizu i objedinjavanje načina na koji korisnici komuniciraju sa našim Uslugama, kao što su obrasci upotrebe i karakteristike naše korisničke baze. Prikupljamo i koristimo analitičke podatke u vezi sa korišćenjem naših Usluga kao što je opisano u našoj Politici Privatnosti.

Ažuriranja i Obaveštenja

U budućnosti možemo da ažuriramo ove Uslove i možda ćemo odlučiti da vam dostavimo obaveštenja, uključujući izmene u Uslovima, putem email-a, redovne pošte ili objave vezane za Dirigent Usluge. Moći ćete da pronađete trenutnu verziju ovih Uslova na Dirigent veb stranici. Ako revizija značajno smanjuje vaša prava, mi ćemo uložiti razumne napore da vas obavestimo, na primer slanjem email-a na obračunski ili tehnički kontakt koju odredite u odgovarajućoj Porudžbini, na našem blogu, putem vašeg Dirigent naloga ili preko samog Softvera. Ako izmenimo Uslove tokom vašeg Licencnog ili Pretplatničkog Termina, modifikovana verzija će stupiti na snagu prilikom sledećeg obnavljanja Licencnog Termina, Termina Podrške i Održavanja ili Pretplatničkog Termina kako bude primenljivo. U ovom slučaju, ako se protivite ažuriranim Uslovima, kao vašem isključivom pravnom leku, možete se odlučiti da ne obnovite, uključujući otkazivanje bilo kojih Uslova postavljenih na automatsko obnavljanje. Što se tiče Besplatnih Usluga, potrebno je prihvatanje ažuriranih Uslova da bi ste mogli da nastavite sa korišćenjem Besplatnih Usluga. Svako obaveštenje u okviru ovih Uslova mora biti dato u pisanoj formi. Naša obaveštenja vama smatraćemo datim sa prvim radnim danom nakon što ih pošaljemo. Vaša obaveštenja za nas će se smatrati predatim po prijemu. Za pitanja u vezi sa ovim Uslovima Korišćenja i/ili cene i prakse naplate Dirigent treba poslati email kompaniji Digitaz Information Technology doo, Laze Nančića 2, L5, Novi Sad, Srbija.


Hvala vam što ste odabrali Dirigent, cenimo vaše poslovanje i radujemo se dugoročnoj saradnji.