Dirigent.io Pojmovi

Imajte na umu da je ovo skraćena verzija Uputstva. Opšinu verziju možete naći u okviru aplikacije Dirigent.io. Za više informacija, prijavite se na vaš nalog, i kliknite na " Pomoć " u donjem delu menija na levoj strani.

Za informacije o popravkama i novim funkcionalnostima, posetite stranicu release notes.

BPM

Upravljanje poslovnim procesima (BPM) je polje u upravljanju operacijama koje se fokusira na unapređenje performansa optimizacijom poslovnih procesa u kompaniji (Wikipedia).

Dirigent.io

Dirigent.io je softver za upravljanje i automatizaciju poslovnih procesa. On omogućava kompanijama da kreiraju aplikacije na bazi procesa i time olakša koordinaciju ljudi, informacija i sistema.

Dirigent.io Designer

Dirigent.io Designer je grafički alat za modelovanje procesa. Dirigent.io Designer omogućava korisnicima da stvaraju procese prevlačenjem elemenata na površinu za dizajniranje.

Proces

Proces je skup zadataka koji ostvaruju određeni organizacioni cilj. Procesi se kreiraju u Dirigent.io Designer-u i predstavljaju niz zadataka koji će se odvijati od strane ljudi ili automatski. Svaki proces mora da ima jedan početni Event element i najmanje jedan završni Event element, ali takođe može da sadrži grananja. Svi elementi su međusobno povezani određenim redosledom.

Aplikacija

Aplikacija se sastoji od jednog Procesa, a može sadržati i više eksternih procesa. Da bi se Aplikacija pokrenula, potrebno je da ima aktivan status. Aplikacije mogu biti prikazane kao lista ili u karticama.

Izvršavanje

Svaki put kada se pokrene Aplikacija, kreira se novo Izvršavanje. Svaki konfigursani element procesa se izvrši na prethodno definisan način po prethodno definisanom redosledu.

Komandna tabla

Na Komandnoj tabli su grafički prikazani svi relevantni podaci o jednom Radnom prostoru.

Dokumenti

Dokumenti su svi fajlovi priloženi u toku izvršavanja procesa. Raspoloživi prostor za dokumente zavisi od plana koji ste odabrali. Dokumenti se mogu priložiti u sklopu User Task-a ili kroz Document upload element. Pretraživanje dokumenta se može vršiti prema nazivu, ID-ju, tag-u, nazivu ili vrednosti atributa. Filtriranje je omogućeno na osnovu klijenta, biznis tipa i statusa. Dokumenti se mogu preuzeti u sklopu User Task-a ili sa stranice dokumenta.

Forme

Forme se mogu koristiti u neograničenom broju Aplikacija. Svaki User Task može imati jednu formu i svaki proces može imati jednu procesnu formu. Prilikom izvršavanja Aplikacije, korisnik kojem je dodeljen zadatak može da popuni formu. Svi podaci iz formi se mogu ispisati i koristiti dalje u procesu.

Kreiranje formi

Sve forme se kreiraju prevlačenjem komponenti i njihovom konfiguracijom. Komponente su organizovane po karticama sa leve strane. Ukoliko je štiklirano polje " Obavezno ", korisnici će morati da popune tu komponentu pre nego što završe User Task. Veličina polja za unos može biti velika, mala ili srednja.

Konektori

Neki zadaci rade samo kada je postavljen adekvatan konektor. Postoje četiri vrste konektora: E-mail, Remote Agent, Confluence i JIRA. Email konektor mora biti postavljen ako proces uključuje slanje email-a. Ako želite da koristite Remote Agent za pokretanje programa na lokalnom računaru onda konektor Remote Agent mora biti konfigurisan. Isto tako, za procese koji sadrže korake za stvaranje ili ažuriranje JIRA radnog zadatka, potrebno je da JIRA konektor da bude konfigurisan, a za procese u sklopu kojih se kreira ili ažurira stranica u Confluence platformi, neophodna je prethodna konfiguracija Confluence konektora.

Remote Agent

Koristite Remote Agent za pokretanje softvera u lokalnom okruženju i za čuvanje rezultata unutar procesa. Elementi koji zahtevaju konfiguraciju Remote Agent konektora su: Script, Copy, Move, List Files, Wait For File i Git. Ovi elementi izvršavaju operacije sistema datoteka na udaljenoj lokaciji uz kontrolu toka rada u Dirigent.io procesu.

Zadaci

Zadaci su mesto gde će korisnicima biti smeštene sve forme koje mogu da popune. Zadaci se mogu dodeliti pojedinačnim korisnicima ili grupama korisnika.

Neurađeni

Ovo su Zadaci koji čekaju na izvršenje. Svi neurađeni zadaci obuhvataju zadatke koji su dodeljeni direktno korisnicima (Moji zadaci) i zadaci dodeljeni grupama (Dostupno).

Urađeni

Izvršeni zadaci koji u sebi sadrže sačuvane podatke koji su prethodno popunjeni.

Radni nalozi

Radni nalozi predstavljaju spisak poslova koji treba da budu izvršeni. Svaki Radni nalog može da sadrži atribute koji opisuju posao koji treba da se izvrši. Mogu se kreirati automatski ili ručno, dodavanjem pojedinačnih atributa ili uz pomoć obrasca kome su prethodno dodati atributi.

Zakazivanje izvršenja

Ukoliko izvršavanje Aplikacije treba da se ponavlja, njeno pokretanje može da se zakaže klikom na ikonicu za zakazivanje na Stranici Aplikacije

Zakazivanje se može raditi na dva načina:
1. Osnovno ponavljanje
Da bi ste izabrali osnovno ponavljanje, kliknite na ikonicu za zakazivanje i izaberite osnovno ponavljanje.

 • minute - Aplikacija se ponavlja svaki minut
 • hour - Aplikacija se ponavlja svaki sat
 • day - Aplikacija se ponavlja svaki dan
 • week - Aplikacija se ponavlja svake nedelje
 • month - Aplikacija se ponavlja svaki mesec
 • year - Aplikacija se ponavlja svake godine

2. Cron Izraz

Da bi ste izabrali Cron izraz, kliknite na ikonicu za zakazivanje i izaberite Cron.
Ova stranica detaljno objašnjava Cron izraze.

Pristup i ovlašćenja

Pristup i Ovlašćenja je deo gde se upravlja Korisnicima i Grupama. Ovlašćenja se dodeljuju kako bi se Korisnicima ili Grupama odredio pristup različitim sadržajima. Ukoliko se na određenog korisnika odnose i korisnička i grupna ovlašćenja, korisnička ovlašćenja imaju prednost.

Korisnici

U sekciji za korisnike možete upravljati svim korisnicima u datom Radnom prostoru. Klikom na pojedinačnog korisnika možete podešavati ovlašćenja, pripadnost grupama ili ukloniti korisnika iz Radnog prostora. Dodavanje korisnika se može vršiti slanjem pozivnice ili direktnim dodavanjem u Radni prostor(samo u Self-hosted planovima).

Podešavanje korisničkih ovlašćenja

Uređivanje korisničkih ovlašćenja vrši se odabirom dugmića koja imaju tri moguća stanja: omogućiti, onemogućiti ili naslediti iz grupe. Nakon što se podese sve ovlašćenja potrebno je sačuvati izmene.

Pozivanje korisnika

Možete pozvati korisnike da vam se pridruže u Radnom prostoru. Idite na odeljak za korisnike i kliknite na dugme " Pozovite korisnika". Upišite email adresu korisnika kojeg želite da pozovete i izaberite postojeću grupu iz ovog radnog prostora. Zatim, napišite poruku osobi koju pozivate. Poruka koju ste napisali će biti dodata generičkoj pozivnici u tekstu email-a. Kada je pozvani korisnik prihvati poziv, vlasniku radnog prostora će biti poslat email sa obaveštenjem. Nakon što kliknete na slanje, poziv će biti poslat i korisnik će se pojaviti na listi korisnika sa statusom " Pozvan" .

Dodavanje korisnika se može vršiti i direktno. Na ovaj način korisnici dobiju email poruku sa lozinkom, koji uz svoju emai adresu kao korisničko ime koriste prilikom prijave na sistem. Opcija direktnog dodavanja korisnika je dostupna samo vlasniku Radnog prostora u Self-hosted planovima.

Prihvatanje poziva za Radni prostor

Pozvani korisnik će dobiti email sa informacijama o pozivu u Radni prostor. Pozvani korisnik mora kliknuti na aktivacioni link da bi bio dodat u Radni prostor. Ukoliko pozvani korisnik nema Dirigent.io nalog sa tom email adresom, aktivacioni link će korisnika poslati na stranicu za kreiranje naloga. Kada registrovani korisnik prihvati poziv, vlasnik Radnog prostora će dobiti email obaveštenje.

Uklanjanje korisnika iz radnog prostora

 1. Kliknite na korisnika kog želite da uklonite
 2. Kliknite na dugme za ukljanjanje korisnika iz Radnog prostora

Dodavanje korisnika u grupu

 1. Idite na stranicu korisnika
 2. Izaberite grupu u opadajućem meniju sa desne strane
 3. Kliknite na dugme za dodavanje korisnika

Grupe

U sekciji za grupe imate uvid u sve grupe i njihove članove.

Kreiranje grupe

 1. Kliknite na novu grupu
 2. Dodajte naziv i opis
 3. Izmenite ovlašćenja i sačuvajte

Uklanjanje grupe

 1. Kliknite na grupu koju želite da uklonite
 2. Kliknite na dugme za uklanjanje
Imajte na umu da grupa koja ima članove neće moći da se ukloni.

Uređivanje ovlašćenja grupe

Uređivanje korisničkih ovlašćenja vrši se odabirom dugmića koja imaju tri moguća stanja: omogućiti, onemogućiti ili naslediti iz grupe. Nakon što se podese sve ovlašćenja potrebno je sačuvati izmene.

Radni prostor

Svi Radni prostori su odvojeni jedni od drugih, tako da svaki korisnik vidi i radi samo sa relevantnim Aplikacijama koje postoje u određenom radnom prostoru. Ovo omogućava korisnicima podelu posla prema logičnim celinama. Kreirajte Radne površine za određene aplikacije, projekte, sfere poslovanja ili koristite jedan Radni prostor za testiranje, kako se te aplikacije ne bi mešale sa aktivnom produkcijom.

Radni prostori su odlična funkcionalnost, jer možete da pozivate korisnike, kreirate grupe i upravljate ovlašćenjima. Vlasnici Radnih prostora i ostali korisnici sa odgovarajućim ovlašćenjima mogu da pozivaju druge korisnike u Radne prostore.

Svaki korisnik može biti vlasnik jednog Radnog prostora i član svih Radnih prostora u koji je pozvan. Mogućnost korisnika da kreira Radni prostor zavisi od odabranog plana. Kada se pozvani (ne ručno dodani) Cloud korisnik se prijavi, njihov Radni prostor se automatski kreira. Radni prostori ne zavise jedan od drugog i korisnici mogu da se prebacuju iz jednog Radnog prostora u drugi.

Glavni radni prostor

Glavni radni prostor je Radni prostor koji će se otvoriti svaki put kad se korisnik prijavi.

Osnove Dirigent.io aplikacije

Ova sekcija sadrži informacije koje će vam pomoći da se snađete u korišćenju Dirigent.io platforme.

Besplatan plan

Svi korisnici mogu isprobati Dirigent.io putpuno besplatno, tako što će napraviti besplatan nalog ili besplatno preuzeti instalaciju. Ukoliko vam ovaj plan nije dovoljan, uvek ga možete promeniti na neki drugi plan. Ukoliko želite da sačuvate sve podatke koje ste koristili u sklopu besplatnog plana, molimo vas da zatražite da ih sačuvamo i nakon toga sa novim planom možete nastaviti gde ste stali.

Kreiranje naloga

Da biste kreirali nalog, potrebno je da popunite sve neophodne podatke i sačekate da vam stigne email sa aktivacionim linkom. Nakon što se nalog aktivira, možete se prijaviti.

Prijava na Dirigent.io

Aplikacija Dirigent.io ima sigurnosni mehanizam, kao i implementiran sistem ovlašćenja koji ograničavaju pristup Radnom prostoru i pojedine radnje određenim korisnicima i grupama korisnika.

Ukoliko korisnici žele da se prijave preko svog Twitter naloga, potrebno je da se prijave i izvrše autorizaciju, nakon čega će svaku prijavu moći da rade preko Twitter naloga.

Ukoliko zaboravite lozinku

Ukoliko korisnik zaboravi lozinku, treba da unese email adresu koja je korišćena za prijavljivanje na Dirigent.io. Na tu email adresu će dobiti uputstvo o tome kako da povrati lozinku. Opcija Account recovery (oporavak naloga) može da se koristi i za aktiviranje naloga koji je deaktiviran ili suspendovan posle nekoliko neuspešnih pokušaja prijavljivanja.

Korisnički profil

SSvaki korisnik može da podešava svoj korisnički profil na stanici do koje se dolazi klikom na ime korisnika u gornjem levom uglu.

Izmena profila - Profil je mesto gde možete da izmenite lične podatke, izmenite lozinku i deaktivirate nalog.

Preference - U preferencama je moguće menjati željeni prikaz aplikacija i da li Email - U ovoj sekciji možete dodati i ukloniti svoje email adrese i ažurirati glavnu email adresu. Glavna email adresa je ona na koju će email za oporavak naloga biti poslat.

Radni prostori - Svi radni prostori čiji ste član su nabrojani ovde. ovde možete da izmenite glavni Radni prostor, da dodate nove Radne prostore, dodajete licence i menjate radne prostore koje ste već dodali.


Vodič kroz Dirigent.io

Dizajniranje procesa

Dirigent.io Designer je okruženje u kome se svi procesi se dizajniraju jednostavnim drag and drop metodom. Dirigent.io Dizajner ima četiri glavne kategorije:

Menu - Sadrži sve opcije vezane za Proces i Canvas.

Palette - Sadrži sve elemente koje možete koristiti u dizajniranju svog procesa i sastoji se od Event-ova, Prolaza i Elemenata. Kliknite dugme ≡ da uključite ili isključite Palette. Prevucite elemente iz Palette na Canvas, nakon čega ih možete podesiti u sekciji Properties.

Canvas - Površina na koju se prevlače elementi iz Palette.

Properties area - Ovde možete namestiti podešavanja za Proces ili za pojedine elemente.
Process properties – Upravljanje osnovnim podacima o procesu, vidi se kad kliknete na Canvas.
Element properties – konfiguracija pojedinačnih elemenata, vidi se kad kliknete na Element.

PALETTE

Events

Dirigent može da pokrene Event elemente, koje konfigurišu korisnici. Event elementi se koriste za iniciranje alternativnih puteva u toku procesa, koji se vrše istovremeno sa ostatkom procesa. Kako ovaj alternativni tok komunicira sa ostatkom aplikacije - na primer, da li će prekinuti glavni tok aplikacije ili ne - zavisi u potpunosti od korisnika.

Gateways

Gateway elementi se koriste za kontrolu toka izvršenja. Ovaj element može konzumirati i generisati token. Grafički je predstavljena u obliku dijamanta sa ikonicom.

Connections

Svaki od elemenata predstavlja jedan korak u celokupnom procesu, dok prelaz iz jednog elementa u drugi definiše Connection. Connections imaju ime i ograničenja, a grafički ih predstavlja strelica koja ide od izvornom prema ciljnom zadatku.

Elementi

Elementi predstavljaju predefinisane zadatke koji će se vršiti automatski ili od strane korisnika.

Kako da kreirate svoj prvi proces

Tehnički zahtevi

Pre nego što počnete da koristite Dirigent.io veoma je korisno znati da su vam različiti planovi na raspolaganju. Odlučite koje opcija odgovarajuća u zavisnosti od vaših jedinstvenih poslovnih potreba.

Pošto je Dirigent.io veb bazirana aplikacija, neki uslovi vezani za internet pretraživač moraju biti ispunjeni pre korišćenja, bez obzira da li ste se odlučili za Cloud Self-hosted plan. Ti uslovi su:

 • Moderan internet pretraživač.
 • JavaScript omogućen u pretraživaču.
 • Omogućeni Kolačići u pretraživaču.
 • Nema ograničenja u normalnim internet pretragama. Ovo se uglavnom odnosi na korisnike u organizacijama.
 • Softver koji omogućava pregled PDF fajlova u internet pretraživaču (npr. Adobe reader ili Foxit reader).
 • HTTPS posete na https://play.dirigent.io sajt mora biti omogućena.
 • Operativni sistem Linux, Windows, Mac.

Ako želite da instalirate Dirigent.io na sopstvenom serveru onda i treba da ispunite i sledeće:

 • Serverski minimum: 2GHz CPU, dual core, 4GB RAM
 • Java 8
 • HTTPS komunikacija između Remote Agent i servera
 • PostgreSQL (9.4 ili noviji)
 • JDK 8 (OpenJDK ili Oracle)

Ako sve navedeno je ispunjeno onda možete da nastavite sa Self-hosted instalacijom kako je je objašnjeno u našoj FAQ stranici.

ne da